O Nama2023-04-17T10:02:16+01:00

Yoga Centar Subotica

Yoga Centar Subotica je udruženje koje se bavi širenjem i podučavanjem multidisciplinarnog joga znanja i vežbi, te za primarni cilj postavlja unapredjenje kvaliteta života ljudskog društva.

Članovi smo Saveza Za Rekreaciju I Fitnes Srbije (SRFS) i European Health And Fitness Association (EHFA)

Čekaju Vas kvalifikovani joga instruktori u timu sa joga majstorom Zsolt-om Németh ko je član IYA i YAI Svetskih organizacija.

TIM SARADNIKA

Németh Zsolt
Németh ZsoltPredsednik joga centra, hatha joga, obuka joga instruktora, seminari, voditelj joga kampa
063/547-131
zoltyoga@gmail.com
Németh David
Németh DavidAdministrator
063/547-028
Németh Melinda
Németh MelindaAsistent obuke joga instruktora
069/199-45-41
Milica Sivić
Milica SivićAerial joga
064/975-54-15
Andrea Fürstner
Andrea FürstnerUmerena hatha joga, Joga za početnike
063/455-826
Mira Todorov
Mira TodorovBlaga i umerena hatha joga
069/374-23-60
Boka Ida
Boka IdaBlaga i umerena hatha joga
060/015-58-93
Aleksandra Dragović
Aleksandra DragovićPower joga
069/386-04-04

Pišite nam ili nas pozovite!

YOGA CENTAR UDRUŽENJE SUBOTICA

Адреса: CARA LAZARA 17
Рачун: 205-170991-51
Место: SUBOTICA
Статус: укључен у платни промет
Општина: Subotica
Матични број:
28061609
Делатност: Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Порески број: 107264389
Банка: Komercijalna banka A.D.- Beograd
Датум: 05.10.2011 / 03.02.2014 / 03.02.2014

На основу чл. 40. ст. 2. и 3. и 55. ст. 3. тач. 1) Закона о спорту Републике Србије („Службени гласник” РС
бр. 10/2016), Оснивачка скупштина Спортског удружења „YOGA CENTAR SU” из Суботице на седници одржаној
дана 05.11.2019 . године усвојила је

СТАТУТ

Спортског удружења „YOGA CENTAR SU”

  1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан

Спортско удружење „YOGA CENTAR SU” из Суботице (у даљем тексту: Удружење) је добровољна,
невладина, неполитична и непрофитна спортска организација, основана као удружење, ради организованог
бављења спортом у следећим спортским гранама: Јога, Спортска рекреација, Фитнес, Спортски плес.
1. Назив и седиште Удружења

Члан
Назив Удружења је: Спортско удружење „YOGA CENTAR SU”.
Скраћени назив удружења: „YOGA CENTAR SU”
Седиште Удружења је у Суботици.
У пословној кореспонденцији и у јавном иступању Удружење уз свој назив наводи и своје седиште.
Назив и скраћени назив употребљавају се у правном промету у облику у којем су уписани у надлежни
Регистар.
На основу уговора о спонзорству може се одлуком Скупштине Удружења увести у назив Удружења и
додатни спонзорски назив, али само уз задржавање основног имена из става 1. овог члана.
2. Правни статус

Члан

Удружење је спортско удружење, односно правно лице са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом и овим Статутом.
3. Печат, амблем, застава и боја

Члан

Удружење има печат кружног облика на којем су ћирилицом и латиницом исписани назив и седиште
Удружења.
Удружење има свој амблем, знак, заставу и друге симболе.
Симболе Удружења и њихову употребу ближе регулише Скупштина Удружења посебним актом.
4. Чланство у другим удружењима, друштвима и савезима

Члан

Удружење може да се учлани у одговарајућа удружења и савезе у области спорта од значаја за
остваривање циљева Удружења.
Удружење се удружује у надлежни национални грански спортски савез (у даљем тексту: Савез) и
територијални спортски савез.
Удружење у остваривању својих циљева и задатака и обављању спортских активности и делатности
самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја спорта, учествује
у спортским такмичењима, организује спортска такмичења и остварује друге циљеве и задатке, у складу са
општим актима спортских савеза чији је члан.
5. Заступање и представљање

Члан
Удружење представља и заступа Председник Удружења.
Одлуком Скупштине могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Удружења, у
границама датих овлашћења.
6. Забрана дискриминације

Члан

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Удружењеа, с обзиром
на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.

2
Одредбе општих аката Удружења којима се утврђује или ствара дискриминација лица у њиховој
надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништавна су.
У Удружењу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
Удружење је неутралан у питањима политике и религије.

  1. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
    1. Циљеви

Члан

Циљ Удружења је да:
– својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији спорта у Републици Србији;
– обезбеђује услове за развој млађих категорија ради остваривања врхунских спортских резултата,
у свим нивоима такмичења, у земљи и иностранству;
– промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и
одговорности кроз бављење спортом;
– обавља спортске активности и делатности у складу са Законом о спорту, спортским правилима
Савеза и овим Статутом.
2. Садржај активности

Члан

Удружење своје циљеве остварује кроз:
1) стварање услова за развој спорта, посебно млађих категорија, у јединици локалне самоуправе и
Републици Србији;
2) организовање спортских манифестација и такмичења;
3) учешће у националним и међународним спортским такмичењима и другим спортским приредбама;
4) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате
и за допринос развоју и унапређењу спорта;
5) заступање заједничких интереса својих чланова пред јавним властима и остваривање сарадње са
јавним властима јединице локалне самоуправе и Републике Србије;
6) издавање сопствених публикација;
7) остваривање међународне спортске сарадње и унапређивање међународног угледа српског спорта;
8) популаризацију спорта у медијима, образовним институцијама и другим организацијама;
9) бригу о заштити здравља спортиста;
10) подстицање бављења спортом у свим сегментима становништва;
11) старање о телесном и духовном обликовању (формирање) малолетних чланова;
12) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивање правила
понашања у њиховим међусобним односима;
13) вођење евиденција од значаја за рад и историју Удружења;
14) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Удружења и остваривању положаја
утврђеног законом и спортским правилима Савеза.
Остваривање циљева Удружења ближе се регулише одговарајућим општим актима које доносе
надлежни органи Удружења у складу са овим Статутом.
Удружење може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати привредна друштва,
установе или други законом утврђен облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим
правним и физичким лицима.

  1. Обављање спортских активности и спортских делатности

Члан

Удружење се у обављању спортских активности и спортских делатности нарочито ангажује на
афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту,
подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у
спорту.
Удружење остварује своје циљеве и обавља спортске активности и делатности у складу са законом,
спортским правилима Савеза и својим општим актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима
утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија.
Органи Удружења су дужни да обезбеде да бављење спортским активностима и делатностима у оквиру
Удружења буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и
друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева
који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво
физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

3

Подручје деловања Удружења је територија Републике Србије.
4. Спортисти

Члан

Спортиста може да се бави спортском активношћу у Удружењу аматерски (рекреативно или
такмичарски).
Удружење је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове за безбедно бављење
спортиста спортским активностима и спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију
стручног рада.
У такмичењима у којима учествује Удружење, за Удружење могу да наступају само спортисти којима је
утврђена здравствена способност у складу са Законом о спорту.
Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом, спортским правилима Савеза и
општим актима Удружења, а права, обавезе и одговорности спортиста такмичара аматера којима се обезбеђује
новчана накнада за бављење спортом — и уговором између спортисте и Удружења закљученим у складу са
Законом о спорту.
5. Спортска такмичења

Члан

Удружење је организатор, покровитељ или учесник у спортским такмичењима у земљи и иностранству,
од значаја за остваривање циљева Удружења.
Удружење учествује на домаћим и међународним спортским такмичењима у складу са Законом о спорту
и спортским правилима Савеза и надлежног међународног спортског савеза.
Удружење је у организовању спортских приредби дужан да осигура њихово несметано и безбедно
одржавање, и при организовању предузме мере прописане законом и правилима Удружења и Савеза.
За Удружење на такмичењима могу да наступају само лица која испуњавају услове у складу са законом и
спортским правилима Савеза.
III. ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан

Чланови Удружења су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Удружењу, у складу са овим
Статутом.
Свако лице може под једнаким условима утврђеним овим Статутом да постане члан Удружења.
Физичко лице може бити члан Удружења независно од година старости, у складу са законом и овим
Статутом.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Удружење за малолетно лице које није навршило 14 година
даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.

Члан

Чланови Удружења јесу оснивачи и лица која накнадно приступе Удружењу у складу са овим Статутом.
Удружење има следеће врсте (категорије) чланова:
1) редовне чланове;
2) придружене чланове;
3) почасне чланове.
1. Услови за учлањење

Члан
Редовни чланови Удружења могу постати:
– пунолетни спортисти који су ангажовани у Удружењу као такмичари, односно који су регистровани
за Удружење у складу са спортским правилима Савеза;
– спортски стручњаци и стручњаци у спорту који су ангажовани у Удружењу;
– физичка лица која својом континуираном активношћу и ангажованошћу дају допринос остваривању
циљева Удружењеа кроз учешће у активностима Удружења и кроз рад у органима и радним телима
Удружења (друштвено-спортски радници);
– спортисти и спортски стручњаци који су раније били ангажовани у Удружењу а и даље активно и
континуирано доприносе остваривању циљева Удружења.
Придружени чланови Удружења могу постати: спортисти свих узраста који се рекреативно баве спортом
у Удружењу; малолетни спортисти такмичари ангажовани у Удружењу; удружења пријатеља и навијача
Удружења; спонзори и донатори Удружења; физичка и правна лица која учествују у остваривању циљева
Удружења (навијачи, родитељи спортиста, бивши спортисти и сл.).
Својство почасног члана може бити одлуком Скупштине Удружења стећи свако лице, домаће или страно,
које има посебне заслуге за рад Удружења или чије чланство у Удружењу је од посебног интереса за
остваривање циљева Удружења.
Неко лице може постати члан Удружења уколико испуњава следеће услове: потпише приступницу
Удружењу, која садржи изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Удружења и општа акта надлежних
националних спортских савеза, као и надлежност сталног спортског арбитражног суда у складу са овим
Статутом.

4

  1. Начин учлањивања

Члан

Захтев (молба) за пријем у чланство Удружења подноси се у писаној форми Скупштини Удружења, на
обрасцу чију форму утврђује Скупштина Удружења.
Уз захтев се потписују изјаве о прихватању статута и општих аката клуба који су већ усвојени као и изјаву
о прихватању надлежности Арбитражног суда при ОК Србије.
За лица млађа од 14 година приступницу потписује родитељ, односно старатељ.
О пријему у чланство Удружења, Скупштина Удружења одлучује у року од месец дана од дана
подношења уредног захтева.
3. Права и обавезе чланова

Члан

Члан има право да:
1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Удружења;
2) користи помоћ, подршку и услуге Удружења, у мери која не штети интересима других чланова
Удружења;
3) остварује увид у рад Удружења и његових органа;
4) учествују у активностима Удружења;
5) добије информације потребне за остваривање чланских права;
6) управља пословима Удружења (право гласа) у складу са овим Статутом, ако је редовни члан;
7) преко својих представника у органима Удружења дају своје предлоге, сугестије и мишљења ради
доношења одговарајућих одлука, закључка и др. и да траже интервенцију Удружења код надлежних
спортских и државних органа ради заштите интереса чланова Удружења;
Члан је дужан да:
1) сарађује са другим члановима Удружења и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе;
2) учествује у активностима и остваривању циљева Удружења и раду органа Удружења;
3) редовно измирује своје финансијске обавезе према Удружењу;
4) дају Удружењу податке и информације које Удружење од њих тражи ради обављања законом и
Статутом предвиђених послова и задатака;
5) испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Удружења и другим општим актима Удружења;
6) у потпуности поштује сва општа акта Удружењеа;
7) извршава правноснажне одлуке органа Удружења и надлежне арбитраже;
8) чува спортски дух и углед Удружења и спорта у целини;
9) опрему и средства Удружењеа користи у складу са њиховом наменом утврђеном Статутом и општим
актима Удружења;
10) призна надлежност сталне спортске арбитраже у случајевима утврђеним овим статутом;
Чланови Удружења имају, у складу са овим Статутом и општим актима Удружења, право на жалбу на
одлуку органа Удружења којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Удружења, осим ако је за
доношење одлуке надлежна арбитража у складу са Законом о спорту и овим Статутом.
Скупштина Удружења посебним актом, у складу са овим Статутом, ближе уређује поједина питања
чланства у Удружењу.
4. Начин учествовања у раду и одлучивању
Члан

Члан учествује у раду Удружења, а редовни члан и у одлучивању у Скупштини Удружења у складу са
овим Статутом.
Лице које представља правно лице члана Удружења мора да поседује писмено овлашћење оверено
печатом члана Удружења и потписано од стране лица овлашћеног за заступање члана Удружења.
5. Књига чланова и друге евиденције

Члан

Удружење води евиденције својих чланова (Књига чланова), и друге базичне евиденције, у складу са
Законом о спорту.
Скупштина ближе уређује садржај и начин вођења Књиге чланова и базичних евиденција Удружења.
Удружење се уписује у матичне и друге евиденције, у складу са Законом о спорту.
Одлуке органа Удружења обавезно се уносе у књигу одлука органа Удружења.
6. Престанак чланства

Члан

Чланство у Удружењу гаси се престанком рада, смрћу, иступањем или искључењем.
Престанак рада правног лица члана Удружења утврђује се на основу одлуке надлежног државног органа
којом је члан брисан из одговарајућег регистра. Од покретања поступка ликвидације или стечаја па до престанка
рада, члану Удружења су суспендована права и обавезе у Удружењу.

5
Иступање из Удружења могуће је само на основу писмене изјаве члана Удружења о иступању из
Удружења, уз отказни рок од три месеца, осим ако законом или уговором није другачије одређено.
Спортиста који нема закључен уговор са Удружењем може да иступи из Удружења уз отказни рок до
почетка првог прелазног рока утврђеног одлукама Савеза.
Председник Удружењеа констатује престанак чланства услед разлога из става 1. овог члана.
Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Удружења на измирење
заосталих финансијских обавеза.
Престанком својства члана Удружења престаје и мандат представницима члана у органима и радним
телима Удружења.

Члан
Искључење члана Удружења могуће је ако:
1) својим активностима теже штети Удружењу, односима у Удружењу или угледу Удружења;
2) грубо поступа супротно интересима Удружења или одлукама органа Удружења;
3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Статут и друге опште акте Удружења;
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство.
Искључење члана Удружења могуће је и као резултат дисциплинска мере у случајевима утврђеним
Дисциплинским правилником, за најтеже дисциплинске прекршаје..
Одлуку о искључењу доноси Скупштина Удружења, након што је омогућио члану Удружења да се изјасни
о приговорима на његов рад и поступање, већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану
Удружења.
Одлука о искључењу мора бити образложена.
Против одлуке о искључењу, члан Удружења може поднети жалбу Председнику Удружења, чија одлука је
коначна.
До доношења коначне одлуке Председника Удружења о искључењу, права члана Удружења су
суспендована.
Уколико члан Удружења закасни са уплатом чланарине до рока утврђеног одлуком Скупштине и не
измири обавезе ни у додатном року од месец дана, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без
потребе доношења одлуке о искључењу.
7. Дисциплинска одговорност

Члан

Лица у надлежности Удружења која скривљено поступе супротно Статуту и другим општим актима
Удружења, одлукама органа или овлашћених лица Удружења и Савеза или повреде углед Удружења могу
дисциплински одговарати и бити кажњена:

1) опоменом;
2) суспензијом;
3) забраном обављања дужности у Удружењу;
4) новчаном казном
5) искључењем из Удружења.
Скупштина Удружења ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински
поступак, у складу са овим Статутом.

Члан

Ниједан члан Удружења не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне последице
због коришћења својих права утврђених законом, општим актима Удружења и општим актима Савеза.
IV. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Члан

Удружењем управљају чланови, на начин и под условима одређен овим Статутом.
Чланови управљају Удружењем непосредно или преко својих изабраних представника у органима
Удружења.

Члан

Органи Удружења су:
1) Скупштина; и
2) Председник Удружења.
Мандат чланова органа Удружењеа траје четири године, ако овим Статутом није другачије одређено.
У случају када је истекао мандат органа Удружењеа, а нису изабрани нови органи, раније изабрани
органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.
Заступник  и ликвидациони управник као и чланови управе клуба не могу бити следећа лица:
оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или
чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења,
чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно  службена лица
организације у области спорта која управља спортском лигом,
лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке,
власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици,

6

спортски посредници у одговарајућој грани спорта,
која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за
следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја,
превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво,
омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг
средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода
такмичења, док трају правне последице осуде,
која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим
је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.
Члан ограна Удружења може бити само лице: које има својство редовног члана Удружења у складу са
овим Статутом, које има најмање 18 година, и које није члан органа нити активно ангажовано у конкурентској
спортској организацији.
Лицу из става 4. овог члана даном правноснажности пресуде престаје чланство у органу Удружења у који
је именован, односно престаје функција органа Удружења на коју је именован.

Члан

На седницама органа Удружења обавезно се води записник који се трајно чува у архиви Удружења, са
следећом минималном садржином: име органа, датум и место седнице, време почетка, имена присутних и
одсутних, дневни ред, тачан текст одлука, потпис председавајућег и записничара.

Члан

Чланови органа Удружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Удружењеа,
ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су били против
доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке органа Удружења или најмање 10 чланова
Удружења.
Члан органа Удружења нема право гласа на седници органа Удружења кад се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега;
2) одобравању послова између њега и Удружења у случају сукоба интереса, односно постојања личног
интереса при одлучивању;
3) његовој одговорности или разрешењу;
4) имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена
сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.
1. Скупштина
1.1 Састав, избор и мандат Скупштине

Члан

Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину сачињавају сви редовни чланови Удружења, са истим правом гласа.

Члан

Чланови Скупштине имају дужност да се на седницама Скупштине придржавају закона, спортских
правила надлежних националних спортских савеза и Статута и других општих аката Удружењеа и да се
понашају у складу са угледом Удружења.
У раду Скупштине могу учествовати придружени и почасни чланови, као и представници других
организација и државних органа, по позиву Председника Удружења.
Члан

Члану Скупштине Удружења мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем, забраном обављања
функција у области спорта која је изречена од стране надлежног државног органа или Савеза у складу са
законом и у случају из чл. 27. ст. 6. овог Статута.
1.2. Редовна Скупштина

Члан

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње.
О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Удружења и записничар.
На почетку седнице Скупштине, Председник Удружења утврђује да ли постоји кворум за рад и
одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.
О току рада Скупштине води се записник који потписују председавајући и записничар, и он се усваја на
наредној седници Скупштине.
Сазивање и рад Скупштине Удружења ближе се уређује Пословником о раду.
1.3. Ванредна Скупштина

Члан

Председник Удружења може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси
Удружења захтевају.

7
Председник Удружења је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено тражи, уз
навођење сврхе и разлога и дневног реда једна трећина чланова Скупштине. Скупштина се мора сазвати
најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева. Ако Председник Удружења не сазове
ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај орган Удружења, односно они чланови Скупштине који су
тражилу њено сазивање. Између подношења уредног захтева за одржавање ванредне Скупштине и ванредне
седнице Скупштине не сме протећи више од 90 дана.
Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановима Скупштине
најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице скупштине.
На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су наведена у захтеву за
сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи другачије већином од укупног броја чланова.
Ванредна Скупштина Удружења има сва овлашћења као и редовна Скупштина.
1. 4. Надлежности Скупштине

Члан

Скупштина:
1) разматра, доноси и усваја:
Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Удружења;
годишње извештаје о раду Удружења и његових органа;
финансијске извештаје;
дугорочне програме и планове рада и развоја Удружења, смернице за њихово спровођење, и
извештаје о остваривању усвојених програма и планова;
одлуку о престанку рада Удружења;
одлуку о статусним променама и променама правног облика;
кодекс понашања чланова Удружења;
одлуку о удруживању у савезе;
одлуку о оснивању спортског привредног друштва (чл. 72. став 2. Закона о спорту);
одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом.
2) бира и разрешава
Председника Удружења,
1. 5. Одлучивање Скупштине

Члан

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина чланова Скупштине, а одлуке доноси
већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.
Уколико при избору председника и чланова органа Удружењеа у првом круга гласања није изабран
председник, односно потребан број чланова, приступа се другом кругу гласања, за све кандидате који нису
имали довољан број гласова. Уколико ни у другом гласању није изабран потребан број, кандидовање се
понавља.
Чланови Скупштине одлучује јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и
одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.
О предлогу одлука чланови Скупштине изјашњавају се, по правилу, јавним гласањем са: “за”, “против” и
као „уздржан“.
2. Председник Удружења

Члан

Председника Удружења бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора, из реда
истакнутих спортиста, спортских стручњака и друштвено-спортских радника.
Председник Удружења за свој рад одговара Скупштини Удружењеа.
Председник Удружења је по функцији Председник, односно председавајући Скупштине.

Члан
Председник може поднети оставку Скупштини.
Уколико Председник поднесе оставку дужан је да закаже седницу Скупштине у року од највише 30 дана
од дана подношења оставке.
У случају подношења оставке од стране Председника, Скупштина ће на својој првој наредној седници
разматрати оставку и, у случају њеног усвајања, изабрати новог Председника.
Предлог за разрешење Председника, који мора бити образложен, може поднети најмање 10 чланова
Скупштине.
Одлуку о предлогу за опозив доноси Скупштина Удружења већином од укупног броја чланова Скупштине
Удружења.
Уколико Скупштина прихвати предлог и изврши опозив Председника приступа се избору новог
Председника.

Члан
Председник Удружења обавља следеће послове:
1) заступа и представља Удружење у земљи и иностранству;

8

2) сазива седнице и руководи радом Скупштине;
3) брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;
4) прати извршавање одлука и закључака Скупштине;
5) потписује сва акта из надлежности Скупштине;
6) подноси Скупштини годишњи извештај о раду Удружења, који обухвата и његов рад и рад;
7) припрема седнице Скупштине;
8) обавља друге послове одређене овим Статутом и општим актима Удружења.
У случају спречености или дуже одсутности, Председника Удружењеа замењује један од чланова кога он
одреди, а ако он није у могућности или пропусти то да учини замењује га најстарији члан.
3. Сукоб интереса и забрана конкуренције
Члан

Председник Удружења и чланови органа Удружења дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно
према Удружењеу, у складу са законом и општим актима Удружењеа.
Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Удружење за лично богаћење,
односно личне потребе
Председник,чланови органа Удружења и запослени не могу директно или индиректно бити ангажовани у
конкурентској спортској организацији.
Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Удружења, односно Председник
Удружења или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог
степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства):
1) уговорна страна у правном послу са Удружењем;
2) власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које
закључује уговор са Удружењеом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којих се
разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа Удружења, односно Председника, супротно
интересу Удружења;
3) под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има финансијски
интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана
органа Удружењеа, односно Председник Удружења, супротно интересу Удружења.
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје Удружење право на
накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени за рачун
Удружења.
V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

Члан

Облици организовања и рада у Удружењу су савети, комисије, одбори, секције, специјализовани сервиси
и др.
Делокруг, надлежности, мандат, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада у
Удружењу уређује се одговарајућим општим актима и одлукама, која доноси Скупштина.
VI. СТРУЧНИ РАД У УДРУЖЕЊУ

Члан

Удружење ствара основе за унапређење стручног рада у Удружењеу и врши надзор над стручним радом
у Удружењеу.
Стручни рад у Удружењу могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у
складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту) и дозволу за рад издату од стране Савеза, ако
законом није другачије одређено.
Спортски стручњаци из става 1. овог члана обавезни су да се стручно усавршавају у складу са законом и
општим актима Удружењеа и Савеза.
Удружење успоставља правне односе са спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и
спортским правилима Савеза.
VII. СТРУЧНА СЛУЖБА УДРУЖЕЊА

Члан

За обављање стручних, административних и помоћних послова, Удружење може поверити
одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.
Стручна служба Удружења обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката органа
Удружењеа и облика организовања и рада у Удружењу; припрема анализе, извештаје и информације, нацрте
општих и других аката Удружења; организује активности и извршава послове из делатности Удружења и обавља
друге послове које јој наложи Скупштина.
У обављању својих послова Стручна служба Удружења сарађује са стручном службом Савеза.
Лица ангажована у Стручној службе Удружења, у складу са пословима које обављају, имају право на
одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу.

9

Члан

У Стручној служби Удружења обезбеђује се вођење Књиге чланова Удружења, базичних евиденција
спортских објеката, врхунских спортиста, спортских стручњака и спортских резултата, као и друге евиденције у
складу са прописима односно посебним одлукама органа Удружења.
Члан

Права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Удружењу остварују се на основу важећих
прописа, правилника о раду и других општих аката Удружењеа и уговора о раду.
О правима, обавезама и одговорностима запослених у Удружењу одлучује Председник Удружења, осим
ако законским прописима или општим актима Удружења није другачије уређено.
VIII. ИМОВИНА И СРЕДСТВА

Члан
Удружење стиче средства за постизање својих циљева из:
1) чланарине;
2) прихода од сопствених активности;
3) спонзорства;
4) донаторства;
5) јавних прихода;
6) непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;
7) прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Удружење оснивач или
суоснивач;
8) продаје улазница;
9) маркетинга;
10) економско-пропагандне делатности;
11) других извора, у складу са законом.
Скупштина Удружења је овлашћена ослободити, у потпуности или делимично, поједине категорије
чланства или поједине чланове обавезе плаћања чланарине.
Почасни чланови Удружења су ослобођени плаћања чланарине.

Члан

Објекти и средства којима Удружење располаже и која стекне представљају његову имовину.
Удружење одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Имовина Удружења не може се делити његовим члановима.
Члановима се могу давати пригодне награде и накнаде оправданих трошкова насталих остваривањем
статутарних циљева Удружења, на основу одлуке Скупштине, као и накнаде у вези испуњавања уговорних
обавеза.
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Скупштина.
Удружење има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално.
Добит коју Удружење оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних
циљева Удружења.

Члан

Удружење води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији који се односе на привредна друштва.
Ревизија финансијских извештаја Удружења врши се у складу с прописима о рачуноводству и ревизији
који се односе на привредна друштва.

Члан

Удружење управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење, у
складу са прописима и њиховом наменом.
Удружење може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима
утврђеним Законом о спорту.
Удружење може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима
Удружењеа, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Удружења.
Чланови Удружењеа и органа Удружењеа солидарно одговарају са Удружењеом за обавезе Удружењеа
ако поступају с имовином Удружењеа као да је у питању њихова имовина или злоупотребљавају Удружење као
форму за незаконите или преварне циљеве.
IX. ЈАВНОСТ РАДА

Члан

10

Рад Удружења је јаван, у складу са законом и овим Статутом.
Јавност рада Удружењеа обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Удружењу,
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима
обавештавања.
Удружење може имати своје гласило и Интернет сајт (страницу) у складу са одлуком Скупштине.
Обавештавање јавности о раду Удружења врши се преко званичног интернет сајта Удружења о чијем
уређивању се стара Председник Удружења, конференција за медије и званичних саопштења. О присуству
новинара седницама органа Удружења одлучују органи Удружења.
Члан

Органи и тела Удружења могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају
документа или подаци поверљиве природе.
Оцену о степену тајности података и информација дају Председник Удружења, одговарајућим писменим
или усменим упозорењем, и одређивањем који се подаци и информације сматрају пословном тајном.
Дужност свих чланова Удружења и запослених радника Удружења је да чувају пословну и службену тајну
Удружењеа, чак и по престанку радног односа или чланства у Удружењу.
Скупштина Удружења ће, по потреби, донети посебан акт о пословној тајни.

Члан

Ставове Удружења, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само овлашћени
функционери Удружења.
X ОПШТА АКТА УДРУЖЕЊА

Члан

Општа акта Удружења су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена
питања. Општа акта Удружења ступају на снагу осам дана након објављивања на огласној табли Удружења.

Члан

Предлог за промену Статута мора бити, осим у хитним случајевима, достављен члановима Скупштине
најмање 15 дана пре одржавања Скупштине.
Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини писмено
најкасније три дана пре седнице Скупштине.
Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја делегата Скупштине са
правом гласа.
Начин доношења Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује пословником о раду
Скупштине
Општа акта које доноси Скупштина усвајају се већином од укупног броја чланова Скупштине.
Сваки члан и сваки орган Удружења може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне
одређеног општег акта Удружења.
Сваки члан Удружењеа има право да добије примерак Статута Удружења.

Члан

Статут и друга општа акта Удружења, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 20) и чл. 5. ст. 2. Закона о
спорту, непосредно се примењују на све чланове Удружења.
Статут и друга општа акта Удружењеа морају бити у сагласности са Статутом и општим актима Савеза, а
у супротном су неважећи.
У случају несагласности општег акта Удружења и овог Статута примениће се одредбе Статута.

Члан

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Удружењу морају бити у складу са
законом, спортским правилима Савеза и општим актом Удружења, а у супротном су ништавне.
XI. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан

Сви спорови између Удружења и чланова Удружења решавају се мирним путем, у складу са Законом о
спорту и овим Статутом.
Решавање спорова из става 1. овог члана може бити поверено ад хок арбитражи или сталном спортском
арбитражном суду при Савезу, односно другом надлежном националном спортском савезу (Спортском савезу
Србије/ Олимпијском комитету Србије).
Удружење и сви чланови Удружења су обавезни да признају надлежост сталног спортског арбитражног
суда из става 2. овог члана утврђену статутом надлежног националног спортског савеза.
Удружење и сви чланови Удружења обавезни су да се уздрже од покретања и вођења судског спора у
питањима која су у надлежности арбитраже из ст. 2. овог члана.

11

Неизвршавање одлука арбитраже из ст. 2. овог члана представља тежи дисциплински прекршај.
XII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Удружења, већином од
укупног броја чланова Скупштине.
XIII. АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком и забрањен је,
како на такмичењима тако и изван такмичења.
Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту
Републике Србије.
Сви органи и чланови Удружења су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у
спорту и анти-допинг правила Савеза и надлежног међународног спортског савеза.
За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са
законом и спортским правилима Савеза.
XIV. ПРЕСТАНАК РАДА

Члан

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине Удружења, донетом двотрећинском већином гласова
од укупног броја чланова Скупштине.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из
регистра.
У случају престанка рада Удружења, имовина Удружења, одлуком Скупштине прелази на
непрофитабилне друштвене организације територије Града Суботице.
XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан

Општи акти Удружења утвржени овим Статутом донеће се у року од 3 (три) месеца од дана ступања на
снагу Статута.

Члан

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Удружења.

Česta pitanja i odgovori

Kako se učlaniti?2023-04-14T11:33:49+01:00

-Imate mogućnost da izaberete kod kog instruktora i koliko puta nedeljno želite vežbati.

MESEČNA ČLANARINA KOD ODREĐENOG INSTRUKTORA, 2 PUTA NEDELJNO…………………………………3000.00 DIN

MESEČNA ČLANARINA KOD ODREĐENOG INSTRUKTORA JEDNOM NEDELJNO………………………………..1500.00 DIN

MESEČNA ČLANARINA NA ČASOVE PREPODE……………………………………………………………………………………..1500,00 DIN

MESEČNA ČLANARINA ZA AERIAL JOGU KOJA SE DRŽI JEDNOM NEDELJNO……………………………………..2000,00 DIN

MESEČNA ČLANARINA ZA AERIAL JOGU KOJA SE DRŽI 2 PUTA NEDELJNO…………………………………………4000,00 DIN

MESEČNA ČLANARINA ZA ČASOVE PETKOM JE……………………………………………………………………………………..1500,00 DIN
(500 din popust na mesečnu članarinu za Petak, za članove koji već imaju uplaćenu mesečnu članarinu od 3000 din. kod drugog instruktora u Yoga Centru Subotica)
Članarinu je potrebno regulisati najkasnije do 10.-og u mesecu, stim što je moguće učlanjenje i posle 15.-og u mesecu, u tom slučaju se plaća pola članarine.
Neiskorišćene uplate (preostale prazne rubrike na pozadini starih kartica) će se uračunati prilikom uplaćivanja mesečne članarine u odgovarajućoj protivrednosti (300 din/jedna prazna rubrika) najdalje do 01.05.2023.!
Šta je meditacija?2019-01-15T07:48:50+01:00

Kad kažemo da meditiramo, zapravo radimo određene vežbe, koje se mogu razlikovati, ali imaju isti cilj – stišavaju um.

Baziraju se na fokusiranost uma, jer ustvari fokusirani um je miran um. Meditacijom zovemo i određeno stanje koji je plod vežbe meditacije, to je stanje nepristrasnog svedoka, stanje čiste svesti, prisustnosti, stanje mira, lakoće i svežine.

Ko može da vežba jogu?2019-01-15T07:53:05+01:00

Svako ko želi pozitivne psihifizičke promene nezavisno od građe tela, starosno doba, religije, ekonomskog statusa ili bilo kojeg uverenja.

Nije joga samo za mirne, tihe, fleksibilne i mršave ljude.

Joga pomaže stišavanje uma i optimalnu telesnu građu.

Koliko pre časa jesti?2019-01-15T07:57:06+01:00

Pre vežbanja nije preporučljivo jesti 3-4 časa.

Vežbanje je najbolje izvoditi na prazan stomak.

Šta poneti sa sobom na jogu?2019-01-15T07:59:33+01:00

Potrebno je poneti jedan peškir, koji ćete položiti ispod lica kod vežbi koje se izvode u ležećem položaju.

Pored toga dovoljna je lagana odeća koja obezbeđuje veliki obim pokreta.

Prostirki i vode za piće ima u Yoga centru Subotica.

Na koji termin doći?2019-01-15T08:00:51+01:00

Ako prvi put dolazite i prosečne ste kondicije i snage (čak i nešto ispod) onda je preporučljivo početi sa joga , gde ima i vežbe, i tehnike disanja i meditacije prosečne težine.

Nakon časa možete odlučiti , da li ćete na jogu 1 gde su vežbe minimalno zahtevne, ili na vinyasa jogu gde su fizičke zahtevne sa manje meditacije ili na jogu 3 gde su prisutne naprednije joga tehnike, kao bande, mudre i duže zadržavanje u položaju ili na meditaciju gde je samo meditacija ili i dalje na joga 2.

Da li je problem zaspati u toku meditacije?2019-01-15T08:04:30+01:00

Često se pri meditaciji u ležećem položajudesi da se zaspi. Cilj te vežbe je da se i telesno i mentalno opustimo a da ostanemo budni, prisutni pažnjom, svesni svih telesni i mentalnih procesa iznutra i bez ikakvih argumenta, samo kao tihi posmatrači. Ali često kada se opustimo zaspemo, što nije nikakav problem i obično se to dešava na početku bavljenja jogom. Potrebno je da se trudimo da ostanemo budni, jer u toj vežbi je važan elemenat naša pažnja, uz pomoć koje se dešava transformacija, jer spavanjem se kratko opustimo, a meditacijom postižemo duhovno približavanje večnom miru u sebi.

Koliko puta nedeljno je preporučljivo vežbati hatha ili vinyasa jogu?2019-01-15T08:06:29+01:00

Preporučljivo je vežbanje najmanje dva a maksimalno šest puta nedeljno, za optimalni rezultat.

Dan odmor je neophodan kod vrsta joga koje sadrže fizičke vežbe, zbog odmora tela.

Kada će se pojaviti rezultat?2019-01-15T08:07:42+01:00

Prvi rezultati se javljaju već nakon prvog treninga, a vremenom sve više, u zavisnosti od više faktora, kao na primer predispozicije, marljivosti i pravilnog vežbanja.

Zašto se zadržati u pložaju?2019-01-15T08:09:29+01:00

Svaki položaj ima određene energo-psihofizičke uticaje. Ostajući u položaju taj uticaj se izražava, budeći energiju izražene regije i otklanjajući blokade. Obično  se zadržavamo u položajima od 5 do 60 sekundi, a svakako individualno u granicama prijatnosti.

U zadržanom položaju efikasnije se produbljuje svesnost, i stvora se mogućnost za još finije korekcije koje dalje produbljuju efekat vežbe.

Da li je normalno imat bolove posle vežbe?2019-01-15T08:10:46+01:00

Ako imamo bolove i posle vežbe, osim blagog upale mišića, treba konsultovati intruktora.

Bol u telu nije ,,normalan’’ posle joge i verovatno je u pitanju nepravilno izvođenje vežbe ili ne adekvatna odnosno ne prilagođena vežba.

Da li vredi forsirati vežbe za brži rezultat?2019-01-15T08:11:43+01:00

Treba uskladiti ciljeve sa zdravim granicama naših mogućnosti i raditi u granicama prijatnosti, ne prelazeći granicu prijatnog naprezanja i istezanja.

Pronalazeći tu zlatnu sredinu, radeći u tom spektru, izbegavaju se povrede, dok se stimuliše pozitivna promena. Često uzimamo za primer zatezanje žice na gitari, koja najlepše svira kad nije pretegnuta a ni labava. Gledajući na duži period tako se najbrže napreduje uz manje naprezanje a dovoljan trud i marljivost.

Da li je, i koliko bitno način disanja?2019-01-15T08:14:20+01:00

Pravilno disanje, pospešuje optimalnu funkciju celog organizma i umiruje nervni sistem. Takođe u velikoj meri utiče na psihofizičko zdravlje generalno, kao i na izdržljivost u položajima i na fokusiranost uma, što doprinesi boljem rezultatu vežbe.

Dalje, učimo specifične tehnike disanja (pranajame), kojima utičemo na specifičan način na slobodnije kretanje energije u telu, budeći energiju i otklanjajući energetske blokade u telu.

Kada je energija probuđena, ona slobodno teče stvarajući prirodno stanje mira i vedrine, opšte lakoće u telu i umu.

Go to Top